DMK oddział

Dom Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku (DMK) został założony w 1992 r. przez gdańską prowincję franciszkanów jako ośrodek spotkań międzynarodowych oraz placówka kształceniowa Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dom uzyskał osobowość prawną w wymiarze prawa kościelnego oraz państwowego. DMK pełni rolę ośrodka spotkań PNWM i ośrodka szkoleniowego dla koordynatorów młodzieżowych wymiany międzynarodowych. DMK jest również katolicką jednostką centralną (PJ015). Zadaniem tej jednostki jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o dotację na projekt wymiany młodzieży, dofinansowanie i rozliczenie go w ramach wytycznych PNWM. Dom św. Maksymiliana przyjmuje wnioski w zakresie katolickiej wymiany pozaszkolnej od parafii oraz pozarządowych organizacji katolickich.

W dziedzinie międzynarodowej prowadzimy także działania na rzecz młodzieży z krajów Europy Wschodniej, programy wielonarodowe, programy wolontariatu w ramach EVS, a także działania w sferze kultury i dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przygotowaną merytorycznie, metodycznie i językowo do pracy w sferze międzynarodowej wymiany młodzieży. W ramach naszych programów współpracujemy także ze specjalistami w dziedzinie: historii, edukacji obywatelskiej, dziennikarstwa, muzyki, kultury i sztuki, ekologii, teologii oraz zdrowego stylu życia. Wspieramy, organizujemy i promujemy międzynarodową wymianę młodzieży, służąc pojednaniu i zbliżeniu między narodami. Od roku 2023 otwierane są nowe oddziały DMK w: Elblągu, Gnieźnie i Dobrej, a wraz z nimi poszerzana jest oferta programowa, której beneficjentami są Seniorzy.

Od 2012 r. w Domu na stałe mieszka trzyosobowa wspólnota franciszkańska. Mamy własną kaplicę, która stanowi duchowe centrum dla całej naszej działalności. Jesteśmy także domem rekolekcyjnym i ośrodkiem formacji duchowej. Organizujemy tematyczne rekolekcje weekendowe, rekolekcyjne warsztaty pisania ikon, tygodniowe rekolekcje biblijne i tygodniowe rekolekcje z duchowością i kuchnią św. Hildegardy z Bingen. Rekolekcje są prowadzone przez franciszkanów, osoby życia konsekrowanego oraz osoby świeckie.

Nowa strategia domu zakłada tworzenie zaplecza dla celów statutowych poza siedzibą DMK w Gdańsku. Na bazie jednostek wchodzących w skład Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce w roku 2023 zostały utworzone nowe oddziały w Elblągu i w Gnieźnie. Docelowo ma ich powstać do 2026 roku trzy (Dobra). Siedziba DMK w Gdańsku ma z kolei uzyskać status centrali i stać się jednostką organizacyjną wspierającą proces zarządzania jako całości, poprzez pełnienie funkcji organizacyjnych, administracyjnych, technicznych i koordynujących wszystkie procesy, w tym działalność projektową. Oddziały będą natomiast jednostkami organizacyjnymi o charakterze wykonawczym. Nowa struktura organizacyjna DMK przyczyni się do poszerzenia terenu działania DMK i pozyskania nowych grup odbiorców działań w miejscu lokalizacji utworzonych oddziałów. Dodatkowo wzmocni to zasoby infrastrukturalne i kadrowe DMK, a w konsekwencji jego potencjał i pozycję jako organizacji pozarządowej prowadzącej działalność misyjną w obszarach, w których państwowy system pomocy społecznej jest niewystarczający lub pozostawia pewne luki w zaspakajaniu potrzeb ludzi wymagających różnego rodzaju wsparcia.

Planowane działania będą opierać się na wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia zdobytego w ramach organizowanych wymian międzynarodowych i różnego rodzaju projektów dedykowanych dzieciom i młodzieży. Ponadto w ramach działań na rzecz seniorów, DMK zamierza rozwijać swoje funkcje jako placówki kształceniowej, budując zaplecze do zapewnienia ludziom starszym możliwości rozwoju swojej wiedzy i umiejętności według metodologii grundvigiańskiej. Ma być to skorelowane z zamiarem rozwijania w przyszłości tej reguły kształcenia. Działania na rzecz osób starszych mają mieć charakter wielopłaszczyznowo i obejmować zarówno rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny seniorów, jak również walczyć z samotnością, wykluczeniem i stagnacją wywołaną wiekiem i lękami angażowania się aktywnie w życie społeczne. Z tymi celami będą powiązane starania o udział w projektach i programach z jednoczesnym pozyskiwaniem na te cele niezbędnych środków zewnętrznych. 

W ramach projektu "Starość i wykluczenie jako strategiczny cel rozwoju instytucjonalnego DMK" zapraszamy na cykle konferencji i wykładów w celu rozwoju wiedzy i umiejętności osób starszych oraz powiązane z nimi panele dyskusyjne.

Zapraszamy kobiety (60+) i mężczyzn (65+) do udziału w naszym projekcie, zwłaszcza w nowo otwartych oddziałach w Elblągu i Gnieźnie. Zapewniamy, że nie będzie to strata czasu, lecz wielka szansa na zmianę tego, co wydaje się niemożliwe, na poznanie tego, co wydaje się nieosiągalne i na zbudowanie tego, co wydaje się za trudne.

W trzech kolejnych latach spotkania odbywać się będą pod hasłem:
2023 r. - Ciało i duch w zgodzie z naturą
2024 r. - Przewodnicy po tradycji i historii
2025 r. - Seniorzy w przyjaźni z innowacjami  

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk
(+48 58) 301 57 21 www.dmk.pl
NIP: 583-21-59-392 

Konto w PLN 29 1600 1303 1849 0332 9000 0001

Oddział w Gnieźnie, ul. Franciszkańska 12, 62-200 Gniezno

Oddział w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 10, 83-300 Elbląg