Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna i Bł. Jolenty
ul. Franciszkańska 12
62-200 Gniezno
tel. 61 424 19 27
Napisz do nas

Proboszcz:
o. Mariusz Fałkowski

Kancelaria czynna:
wtorek: 15:30 – 17:00
czwartek: 10:00 – 12:00

Nr konta parafialnego:
83 1240 3246 1111 0010 6898 9829

Nr konta klasztornego:
06 1240 3246 1111 0010 2019 4298

Tu jesteśmy

Sakrament Chrztu Świętego 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego                    (Mt 28, 19-20)

 Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, “charakter”, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

WYMOGI ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM CHRZTU

* O chrzest dla dziecka proszą rodzice.

* Datę i godzinę Sakramentu Chrztu ustalają rodzice z proboszczem podczas spotkania w kancelarii parafialnej.

* Chrzest należy zgłosić najpóźniej 3-4 tygodnie przed planowaną datą.

* Wymagane dokumenty:
– akt urodzenia dziecka,
– pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania (jeżeli rodzice nie są parafianami),
– zaświadczenie, że wybrane osoby mogą zostać rodzicami chrzestnymi (chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem (nie mogą pełnić tej funkcji np. osoby żyjące w związku bez sakramentu małżeństwa).

* Terminy chrztów:
Udzielamy Sakramentu Chrztu w niedziele na Mszy św. o godz. 11:30 lub w soboty (liturgia sakramentu chrztu poza Mszą św.) o godz. ustalonej w kancelarii parafialnej.

* Chrzestni i rodzice są zobowiązani do udziału w katechezie, która odbywa się po ustaleniu terminu i godziny z proboszczem.

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH, „DO ŚLUBU KROK PO KROKU” wg NOWEGO PROGRAMU

Drodzy Narzeczeni, prezentujemy Wam poradnik: „Do ślubu krok po kroku.” Przeczytajcie a zobaczycie, że to wszystko nie jest trudne. Chodzi przecież o Waszą przyszłość. Jak mawiał św. Jan Paweł II, dobre przygotowanie do małżeństwa owocuje szczęśliwym wspólnym życiem po ślubie!

Krok 1: SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM W KANCELARII PARAFIALNEJ

Na rok przed ślubem (na pewno w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy) zgłaszacie się do kancelarii parafii, w której chcecie wziąć ślub, bądź do której należy jedno z Was. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Jeśli któreś z Was nie uczęszczało na szkolną katechezę przedmałżeńską w ramach przygotowania bliższego czyli nie ma tzw. kursu przedmałżeńskiego, powinno zgłosić to duszpasterzowi. Poinformuje Was jak go zrobić. Ukończenie tzw. kursu przedmałżeńskiego jest koniecznym wymogiem, abyście mogli rozpocząć etap bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Na zakończenie spotkania w kancelarii parafialnej duszpasterz poinformuje Was o konieczności odbycia obowiązkowych Spotkań dla narzeczonych i ukaże Wam formy i możliwości ich realizacji. Ponad to powie o spotkaniach w Poradni, o obowiązku odprawienia spowiedzi, o terminie spisania protokołu przedślubnego, wygłoszeniu zapowiedzi.

Krok 2: SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

 

 

 

 

 

 

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej! O Spotkaniach dla narzeczonych należy pomyśleć nawet na rok przed ślubem. 

Odbycie Spotkań dla narzeczonych powinno być odnotowane na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa.

WAŻNE: Jeśli z różnych względów nie możecie skorzystać z przygotowania na terenie naszej Archidiecezji, możecie przygotować się w innej diecezji, ponieważ większość diecezji w Polsce ma podobny, wręcz taki sam sposób przygotowania narzeczonych do ślubu. Normują to Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. Świadectwa/dokumenty uczestnictwa w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w innych diecezjach, będą przez księży uznawane. 

Krok 3: SPOTKANIA W PARAFIALNEJ PORADNI RODZINNEJ

Po skończeniu Spotkań dla narzeczonych, powinniście trzy razy spotkać się z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej. Takie spotkania powinny mieć charakter indywidualnych spotkań narzeczonych z doradcą i odbyć się w odpowiednich odstępach czasowych. Na spotkanie umawiacie się telefonicznie z konkretnym doradcą. O sposobie umówienia się na takie spotkania poinformuje Was duszpasterz podczas spotkania w kancelarii parafialnej.

Krok 4: SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Na trzy miesiące przed ślubem, w kancelarii parafialnej, gdzie rozpoczęliście przygotowanie do ślubu, należy spisać z duszpasterzem protokół przedmałżeński. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej. 

Przed jego spisaniem musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:
1. Dowody osobiste.
2. Świadectwa chrztu.
3. Świadectwo bierzmowania.

   UWAGA: świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy. Jeśli chrzest i bierzmowanie były w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty. Jeżeli zaś sakramenty były udzielane w innej parafii i na otrzymanym świadectwie chrztu brakuje adnotacji o bierzmowaniu, należy również dostarczyć świadectwo bierzmowania.

 1. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy od daty wydania), ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego.
  5. Świadectwo uczestnictwa w szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej tzw. Kurs przedmałżeński.
  Dokumenty dodatkowe:
  6. Jeżeli związek małżeński chcą zawrzeć osoby, które mają stwierdzenie nieważności pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązani są przedstawić wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność poprzedniego małżeństwa.
  7. W przypadku, gdy do ślubu przystępuje wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć metrykę śmierci współmałżonka.

WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:
– otrzymać pozwolenie (tzw. delegację) z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu;
– wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję)

Krok 5: SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. Pierwszą spowiedź przedślubna powinniście odbyć tuż po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego. Zachęca się, aby miała ona charakter spowiedzi generalnej, co pozwoli Wam gruntownie uporządkować przeszłość i rozpocząć nowy etap w życiu. Z kolei drugą spowiedź powinniście odbyć przed ślubem. Ma ona umożliwić Wam godziwie przeżycie ceremonii zaślubin.

W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania, należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na dokumencie, który otrzymaliście na spotkaniu w kancelarii.

Krok 6: ZAPOWIEDZI

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia wywiesza komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi), bądź odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 niedziele lub dni świąteczne nakazane. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, otrzymacie po spisaniu protokołu przedślubnego. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Po ich wygłoszeniu należy je dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie spisywaliście protokół przedślubny.

Krok 7: SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM BEZPOŚREDNIO PRZED ŚLUBEM 

Tuż przed ślubem powinno się odbyć spotkanie z duszpasterzem. Ma ono charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu (np. proponujecie kogoś do czytań mszalnych czy modlitwy powszechnej). Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Po odbyciu drugiej spowiedzi przedślubnej, wypełniony już do końca Dokument, należy zostawić w kancelarii parafialnej.

Pogrzeb katolicki jest pożegnaniem zmarłego nie tylko przez najbliższych i znajomych, ale szczególnie przez Kościół, do którego zmarły należał przez całe życie od chwili swego chrztu.

 • Jeżeli zmarły(a) był(a) naszym parafianinem

Najpierw w zarządzie cmentarza załatwiamy miejsce i termin pogrzebu.

Następnie w kancelarii parafialnej przedkładamy potrzebne dokumenty:

 1. akt zgonu z USC
 2. informacja z cmentarza o terminie pogrzebu – (przekazywana jest telefonicznie do duszpasterzy z biura zarządy cmentarza)
 3. informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

 

 • Jeżeli zmarły(a) nie był(a) z naszej parafii

Jak wyżej, plus zgoda z parafii zmarłego, że może być pochowany przez kapłana z naszej parafii.

WAŻNE!

Najlepszym darem dla zmarłego jest Msza święta sprawowana w jego intencji i pełne uczestnictwo we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej w intencji zmarłego.

Intencje mszalne za naszych zmarłych można zamawiać w kancelarii parafialnej (np. podczas załatwiania spraw związanych z pogrzebem) bądź na cmentarzu przed uroczystościami pogrzebowymi u kapłana, który przewodniczy uroczystościom pogrzebowym.

Intencje mszalne możemy zamawiać w naszym Sanktuarium każdego dnia:

w Zakrystii kościoła 15 min. przed Mszą św. lub po Mszy św.

oraz

w dni funkcjonowania Biura Parafialnego czyli:

we wtorki od godz. 15:30 do 17:00 i w czwartki od godz. 10:00 do 12:00.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy w najbardziej ważnych sprawach naszego życia i naszych najbliższych.

BACK TO TOP